طرح مدادی فرش

استادعلیرضاآقامیری از استادبرجسته کشوری و سطح بین اللمل در زمینه هنر نگارگری و طرحهای فرش میباشد.
ارائه طرحهای فرش برای کارخانجات و تولیدکنندگان فرش.
بهترین و زیباترین.
کلیه طرحها اصل بوده و کپی نمیباشد.
راههای تماس باما09125650502 و 09115223011 mihseninkar@gmail.com