دختري كه موقع اسكي كردن از پشتش خبر نداره و وقتي فيلم رو ميبينه ميفهمه كه از چه بلايي در امان بوده

@vitaamin_kandeh
دختري كه موقع اسكي كردن از پشتش خبر نداره و وقتي فيلم رو ميبينه ميفهمه كه از چه بلايي در امان بوده