پدرانه های یک دختر شهیدِ مدافعِ حرم ...

- به بابام گفتم کی برمیگری؟
- گفت ده تا دیگه
- ده تا دیگه برگشت، ولی ما ندیدیمش