هدف گذاری برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی 1

جلسه موفقیت و حداکثر بهره وری برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی
دکتری شهرسازی
کیمیا فکر بزرگ
علی خادم الرضا
www.fekrebozorg.ir
www.kimiaketab.com
www.alikhademoreza.ir