آنه لیز میشل | اولین دختر جن زده تاریخ

آنه لیز میشل دختری که توسط شیاطین تسخیر شد/متولد سال ۱۹۵۲ و فوت شده در ۱۹۷۶/اولین بار یک زن مسن تشخیص داد که آنه لیز توسط شیاطین تسخیر شده است،او متوجه شد که آنه لیز از تصویر عیسی(ع) دوری میکند و از نوشیدن آب مقدس طفره میرود.مراسم جن گیری توسط دو کشیش بیش از ۱۰ ماه ادامه یافت و نتیجه ای در بر نداشت/در بعضی از این جلسات صدای آنه لیز ضبط میشد.فیلم جنگیر(exoricm) از اتفاق زندگی این دختر ساخته شده بود

حوادثآنه لیز میشلجن زدگیفیلم جن گیراجنه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x