دستگاه تنفسی

کار دستگاه تنفس تهیه اکسیژن برای اعضای بدن و برداشتن دی اکسید کربن (گاز کربنیک) از آنها از طریق تعویض دی اکسید کربن خون با اکسیژن هوا در ریه ها است.

اعضای این دستگاه عبارتند از : بینی ، حنجره ، نای (تراشه) ، ریه ها.