خاموش کردن اتیش با نوشابه

فقط ببینید یارو چه جوری اتیش را خاموش میکنه