جوک های جدید ریوندی

خیلی خیلی خنده دار و شاد است حتما ببینید