بیشتر : مریم جعفری آذر مانی

اگر چه قدرتم از انتقام بیشتر است
مرام کینه ام از لطف عام بیشتر است

نگو که سین حسادت ندیده ام در دوست
که من شنیدم و در هر سلام بیشتر است

کلوخ و آیینه صاحب نظر شدندولی
در این مناظره نقش کدام بیشتر است

کسی که گور دهان را گشوده میگوید
که در سکوت نفوذ کلام بیشتر است

صدا نباش که نفع ای به من رسانده سکوت
که قابلیت آن از مقام بیشتر است


مریم جعفری آذرمانی

کتاب ۶۸ثانیه به اجرای این اپرا مانده است