شکست اجسام سخت توسط استاد محمد رضا خیاطان

شکست اجسام سخت توسط استاد محمد رضا خیاطان عضو کمیته فنی هاپکیدو کشور
هاپکیدو قبله هنرهای رزمی جهان

ورزشیاستادرضا خیاطانمحمد خیاطانخیاطاناستاد خیاطان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x