قصاص قاتل با وجود اولیای دم صغیر

چنانچه در قتل عمدی، یکی از اولیای دم صغیر باشد، وضعیت قاتل و اولیای دم دیگر چیست؟ آیا باید تا به بلوغ رسیدن وی، صبر نمایند؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x