شرط بخشودگی جریمه مالیاتی

آیا میدانید، در برخی از موارد، شرط بخشودگی جریمه مالیاتی، صرف یک درخواست بخشودگی است و اداره دارایی مکلف به بخشش جریمه است؟