دائمی تلقی شدن قرارداد کار بدون مدت

1. آیا قرارداد کار بدون مدت، دائمی محسوب میشود؟
2. آیا کارفرما در قراردادهایی که جنبه مستمر دارد، میتواند مدت تعیین نماید؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x