قسم : مریم جعفری آذرمانی

به امتحان به مصیبت به اشتباه قسم
به کارنامه انسان رو سیاه قسم

نقابهای فراوان مان چروک شدند
به زشت بختی آیینه ها ، به آب قسم

صدای مردم از این ابرها نمی گذرد
به کبریا به حقیقت به بارگاه قسم

قرار و کار نداریم با خدای بهشت
به ارتکاب به سنگینی گناه قسم

از آب خاک نرویانده ایم غیر از باد
به ریشه های درآورده گیاه قسم

بایست فاطمه مریم هنوز منتظر است
ترا به حرمت این درد پابه ماه قسم

که از سراط زنی بی تو رد نخواهد شد
به مادران فرو مانده بین راه قسم


مریم جعفری آذرمانی