استاد رائفی پور - ذکر حالی

سخنان استاد رائفی پور در مورد ذکر حالی (به نقل از آیت الله زابلی)
www.aqmare-monire.ir