کلیپ سرکار گذاشتن مردم نیویورک با اوبامای تقلبی

کلیپ پرنک اوباما ، سرکار گذاشتن عده زیادی از مردم نیویورک با اوبامای فیک و تقلبی :دی