جفت گیری زالو

تولید مثل زالو:

زالوها شبیه کرم خاکی , هرمافرودیت ( دو جنسی ) بوده و هر دو اندام جنسی نر و ماده را تواما دارد ولی مانند اغلب سستودها و ترماتودها قادر به خودباروری نیستند و برای باروری نیاز به اتصال به یکدیگر دارند ( لقاح متقابل ) زالو طی یک فصل جفت گیری یک بار تولید مثل می کند .

جفت گیری روی زمین انجام می شود جایی که آنها بوسیله یک ترشح موکوسی بخش بطنی (شکمی ) خود را به یکدیگر متصل می کنند .

نوع و تعداد دفعات تغذیه ، میزان دما و کیفیت محل نگهداری و تعداد زالو در واحد سطح تاثیر مستقیمی با میزان جفت گیری و تعداد کوکون تولیدی دارد.

www.vermis.rzb.ir