دردسر های تلگرامی و انسانهای متفاوت در ایران-حسن ریوندی

این کمدی معمولاً توسط یک نفر اجرا می شود، در این نمایش کمدین با اجرای سریعی از داستان گویی، لطیفه و شوخی های کوتاه و گذرا و بداهه سازی هایی که جمع تماشاگران پذیرای آنها باشند به انتقال مضامین می پردازد. اجراکننده معمولاً سرنوشت مسائل و معضلاتی را که بسیار مهم و جدی اجتماع کلی را درگیر خود ساخته به چالش می کشد،