فرشته ی روی زمین که طرفدار متین دو حنجره است

هوادار خاص متین دو حنجره؛فرشته ی روی زمین