کلیپ(مهدی جان)

کارگردان:مهرداد امیدی
باصدای محمّد سارمک