تلاوت استاد سید طه حسینی در محضر رهبر

تلاوت استاد سید طه حسینی در محضر رهبر