زنگ طبیعت

مدرسه طبیعت برخاسته از نیاز امروز و اندیشه ای برای فرداست. این مفهوم برای پاسخ به یک ضرورت شکل گرفته است: ضرورت تجربه مستقیم، ملموس و مداوم طبیعت برای کودکان؛ حقی که کودکان بیش از هر زمان دیگر از آن محروم مانده‌اند. تحقق این ایده ابتدا با مجموعه سفرهایی به نام سفرهای آقای کرم شروع شد. در اين سفرها کودکان همراه با والدينشان به بيرون شهر برده مي‌شدند. بچه‌ها مجال کشف و تخيل آزادانه در طبيعت را مي‌يافتند، حشرات را از نزديک لمس مي‌کردند، به مزرعه‌ها سر مي‌زدند و بوته‌هاي صيفي‌جات را مي‌ديدند و مي‌چيدند. پس از یکسال تجربه سفر، ضرورت برقراری ارتباط بیشتر و مستمرتر بچه‌ها بیش از پیش عیان گردید و نیازمند یک مکان ثابت در نزدیکی شهر بودیم تا بتوانیم این امر را تحقق بخشیم.