استاد حسن عباسی: گول لباس روحانیت تن برخی از مسئولین مملکت را نخورید!

خطر روحانیت منهای اسلام!

گزیده سخنرانی پرشور استاد حسن عباسی در دانشگاه مازندران(بابلسر) با موضوع مهندسی سیاسی و دار و دسته نیویورکی ها | بیست اردیبهشت نود و پنج | شماره دو (2) استاد عباسی: گول لباس روحانیت تن برخی از مسئولین مملکت را نخورید!