نماهنگ زیبا از شهید ابراهیم همت

برای فرج ارباب دعا کنیم...