اجرای زیبای آهنگ کرمانجی واصیل الله مزار با صدای آقای جواد حسن زاده

کانال کرمانجی ترکیه