افزایش دیه در ماه های حرام

آیا ماه صفر، جزو ماه هاي حرام محسوب میشود؟
شرایط افزایش دیه در ماه هاي حرام چیست؟