خاصیت دعا برای امام زمان چیست؟

برای ظهور امام مهدی(ع) دعاکنیم...