خواص بسم الله گفتن

برای ظهور امام مهدی(ع) دعا کنیم...