نقد فیلم جایی دیگر

برای فرج امام مهدی(ع) دغا کنیم...