نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/01/23 قسمت 2

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 95/01/23 قسمت 2