نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 94/12/24

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر 94/12/24