سکانس جنجالی فیلم زندگی که منجر به دستگیری دست اندر کاران این فیلم شد

.....