مستند استقبال از بهار 95 "رویداد بهارستان" از شبکه مستند

این مستند در اتباط با استقبال از بهار 95 تهران و "رویداد بهارستان" بود که از شبکه مستند پخش شد.