رهبر ما از نام برند بدش می آید...

برای فرج مولا دعا کنیم...