ماهیگیری در باتلاق(معرفی کتاب)

سید مهدی غضنفری نویسنده کتاب \"ماهیگیری در باتلاق\" میباشد که در این داستان شما را با اشاره به نکاتی ساده وکاربردی که میتواند موجب تغییرات بنیادی در کسب وکار شود آشنا می کند. مرد گفت: اگر تو یک ماهیگیر خوب باشی، حتی در باتلاق هم می توانی ماهی بگیری. جوان گفت: در باتلاق که ماهی خفه می شود ! شما چطور می توانید در باتلاق دنبال ماهی باشید؟ مرد گفت: این یک مثال است...