فیلم آزار رسانی به نصاب

فیلم پیوست اذیت ازار به نصاب در پنجره بعد از اتمام کار هست معمولا کمک نصاب بیکار الاف هست و کارش مزه رسانی به نصاب هست