اللهم صل علی محمد و آل محمد

برای ظهور ارباب دعا کنیم...