مناجات رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران

برای ظهور امام زمان دعا کنیم...