اتش کشیده قران توست ی فرد ایرانی خد ا لعنتش کنه

توضیحی ندارم بدم فقط ببین