به یاد شهدای مدافع حرم...

برای ظهور ارباب دعا کنیم...