شما حاضرید برای امام زمان خود چه کاری انجام دهید؟

برای ظهور امام زمان(ع)دعا کنیم...