اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود : قیصر امین پور با دکلمه رضا پیر بادیان

اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود : قیصر امین پور با دکلمه رضا پیر بادیان