آیا بد حجابی باعث ناراحت شدن امام زمان(ع) نمی شود؟

برای فرج امام زمان(ع) دعا کنیم...