دانشمند_ برنده شدن یک آرژانتینی در بازی گلف و ...

برای ظهور ارباب دعا کنیم...