تکامل تمام موجودات و شروع زندگی بر روی کره زمین 570 میلیون سال پیش تا اکنون 2

#تکامل تمام موجودات و شروع زندگی بر روی کره زمین 570 میلیون سال پیش تا اکنون،کلیپ دو بخش است.
بخش دوم.

آیا تونستید بخش پایانی و از زمان پا گذاشتن انسان روی زمین رو ببینید؟
فقط کسری از یک ثانیه بود؟
بخش آخر قرمز رنگ بخش انسانها بود.

the-facts.ir