برای شناخت امام زمان به دیگران چه کرده ایم؟

برای ظهور ارباب دعا کنیم ...