دانشمند_ دین زرتشت

برای ظهور طاووس اهل جنه دعا کنیم...