دانشمند_ چه جاهایی اسلام میگوید دروغ اشکالی ندارد؟

برای ظهور قائم آل محمد دعا کنیم...