وصف امام علی (ع)

برای ظهور امام زمان(ع) دعا کنیم...