چرا حیوانات در قیامت حاضر میشوند؟

برای فرج مولا امام زمان(ع) دعا کنیم...